Blog

Bản thảo Gia Phả 20-08-2018

Xin kính mời đọc bản thảo Gia Phả chỉnh sửa 20-08-2018 :

Phần I: (trang 1-206)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/dQWU53POvTpmcXxu

Phần II: (trang 207-444)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/lGhdYcJFuwE0gRrB

Phần III: (trang 445-631)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/5mhWwz03osdyI8ki
(Cập nhật ngày 20-8-2018 – Ngô Anh Tuấn)

Advertisements

Bản thảo Gia Phả 08-2018

Xin kính mời đọc bản thảo Gia Phả 08-2018 :

Phần I: (trang 1-206)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/SYV8dEZFwDUM6pf7

Phần II: (trang 207-440)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/7W9p2dhrgHToQR5N

Phần III: (trang 441-627)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/txBPqDg4Mz5cw3WN

(Cập nhật ngày 17-8-2018 – Ngô Anh Tuấn)

Trùng Tu Lăng Nguyễn Văn Thị Nhan 2017

Trùng Tu Lăng Bà Sơ Nguyễn Văn Thị Nhan 2017

Huế 17 .11.2017

Thưa các Anh Chị Em ,cùng các cháu .

Chiều hôm nay, tôi đã đến thăm lăng Bà Sơ, đã trùng tu xong, đã làm Lễ cúng ta.            Xin Bà con  xem. Lăng Bà Nguyễn Văn Thị Nhan 2017
Tôi cũng xin thông báo số thiền Phụng cúng và chi tiêu .

Continue reading “Trùng Tu Lăng Nguyễn Văn Thị Nhan 2017”